ProDOC - Professional eDocument Management System

          ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารดิจิทัล (eDocument) ภายในองค์กร โดยนำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น PDF, Image หรือการแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยการสแกนภาพถ่ายหรือนำเข้า มีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญหายของเอกสารในองค์กร และ ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรได้กว่า 50%
          ProDOC เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึงสองรางวัลคือ รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ และรางวัล Thailand ICT Awards

สถาปัตยกรรม

Artificial Intelligence (AI)

ProDOC AI สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารที่นำเข้ามาจัดเก็บ รับรู้ได้ว่าเอกสารต้องนำไปเก็บที่โครงสร้างใด ข้อมูลบนเอกสารบริเวณใดที่ต้องการนำไปเป็นดัชนีสำหรับสืบค้นเอกสาร นำไปตั้งชื่อเอกสาร โดยอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูดให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ เพื่อทำดัชนีสืบค้นเอกสาร และการค้นหาเอกสาร

Speech Recognition

การสังเคราะห์เสียงพูด เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แทนการพิมพ์ด้วยมือ หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้ OCR อ่านข้อมูลบนภาพเอกสารได้ เป็นโมดูลที่ทำงานร่วมกับ OCR เพื่อลดภาระและประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน ในการทำดัชนีสืบค้นเอกสาร

End to End Encryption (E2Ee)

ProDOC ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัส AES 256 เข้ารหัสความปลอดภัยเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บอยู่บน ProDOC Cloud หรือ ProDOC Server และการดูเอกสารที่ปลายทางด้วย ProDOC Application

Electronic Identification (e-ID)

ProDOC ยืนยันตัวตน และระบุตัวตนผู้ใช้งานด้วย e-ID ซึ่งสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลได้ สามารถตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมตัวบุคคลที่ทำธุรกรรมได้

One Time Password (OTP)

ProDOC ใช้ OTP เป็นรหัสความปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งรหัสจะถูกใช้ครั้งเดียว และรหัสมีเวลาหมดอายุ มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้รหัสผ่านแบบเดิม

คุณสมบัติ

eDocument Messenger (e-Messenger)

ระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้รับปลายทาง เซ็นเอกสารด้วย e-Signature เอกสารการขออนุมัติ หนังสือเข้า หนังสือออก ประกาศต่าง ๆ เอกสารจะไม่ถูกส่งออกไปภายนอกองค์กร หรือแผนก ผู้ส่งเอกสารสามารถควบคุมได้ว่า ต้องการให้ผู้รับแค่รับทราบว่ามีเอกสารส่งมาแล้ว ต้องยืนยันรับทราบ ต้องอ่านเอกสารก่อน รวมถึงต้องอนุมัติหรือไม่

Optical Character Recognition (OCR)

AI ถูกนำเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การรับรู้ตัวอักษรภาษาไทย มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า 95% ภาษาอังกฤษมีความถูกต้องกว่า 99% สามารถอ่านลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง) ข้อความ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บนภาพเอกสาร เพื่อมาเป็นดัชนีสืบค้นเอกสาร หรือวิเคราะห์ประเภทเอกสาร หรือตั้งชื่อเอกสาร

Electronic Signature (e-Signature)

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ProDOC นำเทคโนโลยี e-ID, e-Authentication, e-Audit ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว มีความน่าเชื่อถือสูง เมื่อต้องลงนามเอกสารที่จัดเก็บอยู่ใน ProDOC สามารถตรวจสอบ ติดตามพฤติกรรม สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ลงนามในเอกสาร ตรวจสอบได้ว่าได้ลงนามในเอกสารจริงหรือไม่ ลงนามเอกสารหน้าใด ได้อ่านข้อความในเอกสารแล้วก่อนลงนามหรือไม่

Electronic Form (e-Form)

ProDOC ใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ จำแนกแบบฟอร์มเอกสารที่แตกต่างกัน เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูลบนภาพเอกสารออกมา และวิเคราะห์ประเภทเอกสาร เพื่อจัดเก็บเข้าโครงสร้างตามหมวดหมู่ รวมถึงทำดัชนีสืบค้นเอกสาร และตั้งชื่อแฟ้มเอกสารโดยอัตโนมัติ จากการนำเข้าเอกสาร PDF, Image หรือการสแกนเอกสารจากสแกนเนอร์

Electronic Writer (e-Writer)

 AI ด้านการสังเคราะห์เสียงพูด ให้ออกมาเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แทนการพิมพ์ด้วยมือ ป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแทนการพิมพ์ ลดภาระผู้ใช้งานและประหยัดเวลา ไม่ต้องมาพิมพ์เอกสาร สามารถสร้างแบบฟอร์มกรอกเอกสารได้ไม่จำกัดแบบฟอร์ม

Indexing & Searching

การทำดัชนีสืบค้นเอกสาร สำหรับค้นเอกสาร PDF, Image และเอกสารที่สแกนเข้าระบบ สามารถกำหนดชนิดของดัชนีสืบค้นได้อิสระ และไม่จำกัดจำนวนดัชนีสืบค้นในเอกสาร และการค้นหาเอกสารแบบ Full Text Search จากการทำดัชนีสืบค้นเอกสาร

Site Replicate

Site Replicate แบบ Active-Active เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างสาขาตั้งแต่สองสาขาขึ้นไป  ข้อมูลระหว่างสาขาจะ Sync ที่ระดับ Data Changed ทำให้การ Sync ข้อมูลเกิดขึ้นแบบ Real-Time ไม่สูญเสียเวลาการทำ Backup/Restore ข้อมูล เมื่อสาขาใดสาขาหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ สาขาที่เหลืออยู่ก็จะทำงานต่อได้โดยอัตโนมัติ

SMEs

THB
45,000
1 License with 3 CALs

 • Unlimited Document
 • Unlimited Index
 • Index (Manual)
 • Search
 • 1 Local Database

Professional

THB
CALL
1 License with 5 CALs

 • Unlimited Document
 • Unlimited Index
 • OCR Thai & English
 • Index (Semi Auto)
 • Search
 • 1 Local Site Database

Enterprise

THB
CALL
1 License with 10 CALs

 • Unlimited Document
 • Unlimited Index
 • OCR Thai & English
 • Barcode / QR Code
 • Index (Auto)
 • Search
 • Audit Logs
 • eForm
 • 1 Local Site Database


Ultimate

THB
CALL
1 License

 • Unlimited Document
 • Unlimited Index
 • OCR Thai/English/Chinese/ Japanese/Korea
 • Barcode / QR Code
 • 1 Scan Server
 • Index (Auto)
 • Search
 • Audit Logs
 • eForm
 • eWriter
 • eMessenger
 • eSignature
 • Replicate Server 2 Sites (Master/Slave)

6 Month Subscription

THB
1,500
1 CAL per month

 • 3,000 Documents / Month
 • Unlimited Index
 • 1 Local Scan
 • Index (Manual)
 • Search
 • 1 Embedded Database

12 Month Subscription

THB
1,000
1 CAL per month

 • 3,000 Documents / Month
 • Unlimited Index
 • 1 Local Scan
 • Index (Manual)
 • Search
 • 1 Embedded Database

Award-Winner

เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ

     มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 178 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล จำนวน 88 ผลงาน และ ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 90 ผลงาน
     ProDOC เป็น 1 ใน 88 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน Business Application ประเภทบุคคลทั่วไป

Mobirise

Thailand ICT Awards

     ProDOC ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด eGovernment & Services Applications
     ProDOC เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

© Copyright 2021 Professional Systems Management Co., Ltd - All Rights Reserved